Strategi: Gate to great

Hos Port of Aalborg arbejder vi hver dag for at gøre det attraktivt for virksomheder at lokalisere sig i Aalborg ved at skabe fremtidens grønne erhvervsområde og logistikhub – og derved hjælpe virksomheder med at udvikle sig fra good to great

Your gate to great

Der findes et sted, hvor horisonten er bredere, og der er højt til himlen – både fysisk og mentalt. Et sted, der indbyder til udsyn og tankeeksperimenter og giver spillerum for både mennesker og nye idéer.

I Aalborg er vi verdensmestre i transformation takket være placeringen ved fjorden, der op igennem historien – med havnen som et vitalt omdrejningspunkt – har givet os masser af impulser udefra. Og ansporet til åbne sind, uhøjtidelighed og handlekraft.

Vi var med, da driftige købmænd startede handlen med udlandet, og da Danmarks store og markante industrivirksomheder gjorde byen verdensberømt. Vi spillede en hovedrolle, da handelen med Nordatlanten tog fart, og vi har været en central spiller i Aalborgs transformation fra industriby til vidensby.

Viden og innovation er nøgleord for Port of Aalborg. Vi er meget mere end en traditionel havn eller logistikcenter – vi er indgangen til en ny og bedre fremtid. Vi skaber vækst, muligheder og nye arbejdspladser til glæde for både virksomheder og samfundet omkring os – og med globalt udsyn.

Port of Aalborg er vokset støt de senere år, og det har vi ambitioner om at fortsætte med. Som en af de største erhvervsparker i Danmark tilbyder vi ideelle og fleksible rammer til erhvervsmæssige og industrielle formål, hvor der er tænkt i symbioser og ressourcedeling – og hvor den grønne omstilling bruges proaktivt til at skabe nye forretningsmulighed.

Vi forstår om nogen morgendagens udfordringer, og på grund af vores specialiserede viden er vi i stand til at levere effektive løsninger på både kendte og nye problemstillinger. Det gælder innovation, produktion, transport, logistik og ikke mindst bæredygtighed.

Hertil skal lægges de unikke fordele, der kommer af vores samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet, ét af de bedste tekniske universiteter i verden. Det tætte samarbejde har blandt andet ledt til ambitionen om at blive Danmarks grønne testområde, der støtter op om de 17 verdensmål og accelererer den grønne omstilling, som Danmark har været foregangsland for siden 1970’erne.

For os handler udvikling om at tage et fælles ansvar. Om at gøre hinanden stærkere gennem samarbejde og videndeling. Om hele tiden at skubbe grænserne for, hvad vi kan opnå, og forvandle godt til bedre – både for hver enkelt virksomhed og samfundet omkring os. Sammen skaber vi grobunden for vækst, innovation og ikke mindst gennembrud inden for bæredygtighed.

Vi er Port of Aalborg – gate to great

Mission

Port of Aalborg vil operere som en indlandshavn med et 360-graders opland og et intermodalt logistikcenter. Det betyder, at fokus er rettet mod både vandsiden og landsiden. Med udgangspunkt i dette vil Port of Aalborg gøre det attraktivt for eksisterende og nye virksomheder at lokalisere sig i det omkringliggende erhvervsområde ved at sikre optimale udviklingsmuligheder for virksomhederne og herigennem hjælpe dem med at udvikle sig fra good to great.

Vision

Port of Aalborg vil være en markant vækstgenerator, som bidrager til øget beskæftigelse, øget velstand og det gode liv for Aalborgs indbyggere – både i arbejdslivet og privatlivet. Derudover vil Port of Aalborg indtage en central rolle i udviklingen og anerkendelsen af Aalborg som Europas grønne hovedstad og Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose. Port of Aalborg vil være gate to great.

Gods & logistik

Knudepunkt for specialiseret godshåndtering og skræddersyede logistikløsninger via skib, jernbane og vej for Nordjyllands erhvervsliv.

Erhvervspark

Aalborgs største industrielle erhvervspark og fremtidige vækstzone med attraktive rammer for drift og udvikling af virksomheder.

Grøn omstilling

Fokus på bæredygtig erhvervsudvikling i hele værdikæden via udvikling og implementering af nye løsninger, adfærdsmønstre og samarbejdsformer.

Vækstdriver i regionen

Som en af Nordjyllands største erhvervsaktører både skal og vil vi tage ansvar for erhvervsudviklingen i regionen. Derfor indtager vi to roller i vores daglige virke.

Virksomhed: Port of Aalborg har kontinuerligt fokus på driftsmæssige resultater og udvikling af forretningen. Vi arbejder altid med at udvikle os og blive stærkere på logistik, samarbejde, menneskelige kompetencer og miljø.

Integrator: Port of Aalborg understøtter erhvervsklynger med konkurrencekraft og national betydning. Vi bidrager til kommunale og regionale udviklingsmål samt etablerer partnerskaber med relevante organisationer, virksomheder og institutioner.

Kvalitetsledelse: ISO 9001

Port of Aalborg har tre hovedforretningsområder: Havnedrift, infrastruktur samt udlejning af arealer og bygninger. På disse områder opererer vi i et meget konkurrencepræget marked, og det er afgørende, at vi har kundefokus og hele tiden bliver dygtigere, mere effektive og skærper fokus på forbedringer. Derfor er Port of Aalborg certificeret inden for kvalitetsledelse. Ledelsessystemet indeholder en række aftaler for arbejdsgange og -metoder, der sikrer systematik og kontrol for os.

Kvalitetsledelsessystemet skal hjælpe os med at:

 • opfylde kunders og andre interessenters behov og forventninger
 • overholde lovkrav relateret til kvaliteten i vores ydelse
 • styrke kundetilfredsheden
 • have en risikobaseret og mulighedsbaseret tankegang

Miljøledelse: ISO 14001

Port of Aalborg vil gennem en prioriteret og langsigtet klima- og miljøindsats arbejde for at vise vejen til en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Derfor er vi certificeret inden for miljøledelse, hvorved vi forpligter os til dels at føre en systematisk overvågning og håndtering af havnens miljøforhold og dels kontinuerligt at arbejde med miljøforbedringer. 

Miljøledelsessystemet hjælper os med at:

 • foretage en årlig miljøgennemgang af virksomheden
 • forbedre vores miljøpræstationer løbende – også ud over, hvad loven kræver
 • vedtage en miljøpolitik og opsætte målsætninger for miljøarbejdet
 • opstille nye årlige mål og handlingsplaner for miljøforbedringer
 • offentliggøre vores miljøpolitik om miljøpræstationer
 • involvere medarbejderne aktivt i miljøarbejdet

Risikoledelse: ISO 31000

Port of Aalborgs portefølje og processer er over tid blevet mere komplekse, og dette medfører, at også risikobilledet er blevet meget mere komplekst. Vi har derfor indført risikoledelse for at strukturere arbejdet med minimering af risici for hele havnen. 

Risikoledelsessystemet skal hjælpe os med at:

 • identificere, vurdere og håndtere alle de risici, der er forbundet med vores forretning – både på det strategiske, det procesorienterede og det operationelle niveau
 • skabe helhedsorienterede og koordinerede beslutningsgrundlag
 • styrke forbedringskulturen
 • styrke arbejdsmiljøet

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Derfor har vi valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter.

Samtidig sætter systemet fokus på området, så vi er bevidste om og altid arbejder med at skabe værdi for samfundet både socialt og etisk. Dét gør vi ved at bidrage til skabelsen af nye jobs og nye virksomheder, men også ved, at vi er med til at gøre Aalborg til et godt sted at leve sit privatliv.

Kontakt os og hør mere

Anders Klitgaard

Risk Manager

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.