Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed

Aktører fra Kalundborg, Aarhus og Aalborg samler Danmark om at skabe grobunden for mere bæredygtig produktion. Port of Aalborgs datterselskab, Center for Logistik og Samarbejde, er en af nøgleaktørerne.

Bæredygtig produktion handler om at skabe overskud for både økonomi og miljø, og det har vi i Danmark gennem en årrække gjort til en succes. Her nævnes Kalundborg Symbiose som et af EU’s flagskibe og som det bedst kendte eksempel på stærke offentlige-private partnerskaber der sikrer netop denne succes.

Rundt omkring i landet findes der adskillige lignende partnerskaber inden for genanvendelse af rest- og ressourcestrømme mellem virksomheder, og tiden er derfor nu moden til sammen og målrettet at arbejde for udvikling og implementering af symbioser i Danmark. Dette arbejde organiseres og intensiveres nu med lancering af et nationalt netværk – ”Symbiose Netværk Danmark”.

Symbiose Netværk Danmark blev formelt lanceret i samme uge som klimatopmødet COP26 i skotske Glasgow med en klar vision om at effektivisere ressourceforbrug og minimere negativ impact gennem partnerskaber for symbiotiske økosystemer. Bag initiativet står Kalundborg Symbiose, Center for Logistik og Samarbejde samt Transition, som det seneste år har arbejdet intensivt for at samle relevante aktører, der arbejder med symbioser rundt omkring i Danmark.

I Kalundborg har man brugt mange år på at udvikle samarbejdet på tværs af brancher og sektorer. Som den første og mest kendte symbiose i verden ligger partnerskabet inde med utallige eksempler, erfaringer og afprøvede metoder og værktøjer.

– Vi vil gerne løfte denne viden ind i det nationale netværk, så andre kan få gavn af vores erfaringer, ligesom vi forventer at lære nyt gennem nye partnerskaber og de initiativer, der spirer og gror i hele Danmark. Denne måde at samarbejde på er en klar win-win for den grønne omstilling, udtaler Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiose.

Med kontor i Aarhus og København rådgiver og faciliterer Transition symbiosesamarbejde rundt om i landet og ser et behov for mere samarbejde mellem de forskellige aktører, der arbejder med at fremme industrielle symbioser. Det hænger sammen med den værdi, som er bevist, at symbiotiske samarbejde mellem virksomheder og andre aktører kan bringe til alle sammen.

– Symbiosesamarbejder er et afgørende værktøj i omstillingen mod et cirkulært og bæredygtigt samfund. I vores arbejde med symbioser og aktører ser vi det kun som et naturligt skridt at samle de positive kræfter i et netværk, så vi kan øge udbredelsen af symbioser, udtaler Malene Køster Lasthein, Chef for bæredygtighed og strategi hos Transition.

Kalundborg Symbiose og Transition suppleres af Port of Aalborg og datterselskabet Center for Logistik og samarbejde, der driver symbiosearbejdet i det nordjyske og er en erfaren aktør i netværksregi i praksis.

– Vi har igennem adskillige år arbejdet tæt sammen med Det Danske Center for Miljøvurdering hos Aalborg Universitet om at skabe og dokumentere et industrielt symbiotisk samarbejde mellem nordjyske virksomheder. Der er skabt rigtig gode resultater og værktøjer, som vi ønsker at dele til inspiration og videreudvikle på i samarbejde med andre virksomheder og aktører i Danmark, udtaler Lars Jøker, direktør for Center for Logistik og Samarbejde.

Gennem netværket styrkes partnerskaber inden for den grønne omstilling – dette for at gavne både små og store virksomheder i deres bestræbelser på at skabe merværdi i en fremtidig bæredygtig produktion og cirkulær økonomi.

For yderligere information kontakt:

  • Lisbeth Randers, Sekretariatschef for Kalundborg Symbiose, lisbeth.randers@kalundborg.dk og +45 5160 2635
  • Lars Jøker, Projektdirektør for Center for logistik og samarbejde, lj@portofaalborg.com og +45 6051 0171
  • Malene Køster Lasthein, Chef for bæredygtighed og strategi hos Transition, malene@transition.nu og +45 5362 6540

Fakta om Symbiose Netværk Danmark

Symbiose Netværk Danmark er et nationalt netværk for offentlige og private organisationer, videninstitutioner, NGO’er, foreninger og netværk, der er aktive inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling og industriel symbiose. Ved symbiose forstår vi partnerskaber mellem to eller flere organisationer, fra samme eller på tværs af brancher og geografier, hvor man deler, udveksler og tilvejebringer ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

Vision

”Symbiotiske samarbejder mellem virksomheder, organisationer og institutioner fra den private og offentlige sektor indgår som en naturlig og relevant del af den grønne omstilling og realiserer innovative cirkulære projekter og løsninger”

Symbiose Netværk Danmark vil skabe et nationalt symbiotisk økosystem, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af brancher og geografier i Danmark. Sammen skaber vi konkrete resultater, ved at gennemføre projekter og indsatser som effektiviserer ressourceforbrug og minimerer negativ impact.

Mission

Gennem aktiviteter og dialog i et stærkt nationalt netværk af offentlige og private aktører, opbygges og deles viden, erfaringer og kompetencer, der understøtter udbredelsen og udviklingen af symbioser. Gennem tætte partnerskaber understøtter, udvikler og styrker vi eksisterende samarbejder, samt faciliterer etableringen af nye symbioser, med en cirkulær tilgang til ressource anvendelse og produktion. Vi arbejder for aktivt at bidrage til opfyldelsen af virksomhedernes og de kommunale, regionale og nationale målsætninger inden for klima, bæredygtig udvikling, grøn omstilling og investeringer, cirkulær økonomi, innovation og jobskabelse. Vi bygger bro og fungerer som den fælles institutionelle stemme, der skaber de nødvendige gennembrud i systemet af relevante nationale regler og lovgivningen

Symbiose Netværk Danmark er i sin spæde start og har derfor ligeledes fokus på opbygningen af en stærk kommunikationsplatform for partnerskabet. Gennem sin LinkedIn gruppe, nyhedsbreve og senere også gennem netværkets hjemmeside, vil man sikre kommunikation af netværkets arbejde og resultater.