ISO-certificeret ledelsessystem

Under vores strategikoncept, Den Intelligente Havn, er Port of Aalborg ISO-certificeret på fire områder: kvalitet, miljø, risiko og CSR. Kombinationen af netop disse fire ledelsessystemer gør os i stand til at arbejde systematisk og intelligent i vores hverdag - både forretningsmæssigt og etisk. De fire ledelsessystemer fungerer herved som et samlet ledelsessystem, der er yderst kompetent og effektivt i det komplekse, moderne vidensamfund, som virksomheder agerer i dag.

Kvalitetsledelse: ISO 9001

Port of Aalborg har tre hovedforretningsområder: Havnedrift, infrastruktur samt udlejning af arealer og bygninger. På disse områder opererer vi i et meget konkurrencepræget marked, og det er afgørende, at vi har kundefokus og hele tiden bliver dygtigere, mere effektive og skærper fokus på forbedringer. Derfor er Port of Aalborg certificeret inden for kvalitetsledelse. Ledelsessystemet indeholder en række aftaler for arbejdsgange og -metoder, der sikrer systematik og kontrol for os. Kvalitetsledelsessystemet skal hjælpe os med at:

 • opfylde kunders og andre interessenters behov og forventninger
 • overholde lovkrav relateret til kvaliteten i vores ydelse
 • styrke kundetilfredsheden
 • have en risikobaseret og mulighedsbaseret tankegang

Miljøledelse: ISO 14001

Port of Aalborg vil gennem en prioriteret og langsigtet klima- og miljøindsats arbejde for at vise vejen til en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Derfor er vi certificeret inden for miljøledelse, hvorved vi forpligter os til dels at føre en systematisk overvågning og håndtering af havnens miljøforhold og dels kontinuerligt at arbejde med miljøforbedringer. Miljøledelsessystemet hjælper os med at:

 • foretage en årlig miljøgennemgang af virksomheden
 • forbedre vores miljøpræstationer løbende – også ud over, hvad loven kræver
 • vedtage en miljøpolitik og opsætte målsætninger for miljøarbejdet
 • opstille nye årlige mål og handlingsplaner for miljøforbedringer
 • offentliggøre vores miljøpolitik om miljøpræstationer
 • involvere medarbejderne aktivt i miljøarbejdet

Risikoledelse: ISO 31000

Port of Aalborgs portefølje og processer er over tid blevet mere komplekse, og dette medfører, at også risikobilledet er blevet meget mere komplekst. Vi har derfor indført risikoledelse for at strukturere arbejdet med minimering af risici for hele havnen. Risikoledelsessystemet skal hjælpe os med at:

 • identificere, vurdere og håndtere alle de risici, der er forbundet med vores forretning - både på det strategiske, det procesorienterede og det operationelle niveau
 • skabe helhedsorienterede og koordinerede beslutningsgrundlag
 • styrke forbedringskulturen
 • styrke arbejdsmiljøet

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Derfor har vi valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter. Samtidig sætter systemet fokus på området, så vi er bevidste om og altid arbejder med at skabe værdi for samfundet både socialt og etisk. Dét gør vi ved at bidrage til skabelsen af nye jobs og nye virksomheder, men også ved, at vi er med til at gøre Aalborg til et godt sted at leve sit privatliv.

Kontakt os og hør mere